logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Parkovanie v areáli FNsP F. D. Roosevelta

Vozidlá pacientov a návštevníkov prichádzajúcich do FNsP FDR parkujú na hlavnom
parkovisku pri autobusových zastávkach.

Od 1.4.2009 je vstup do areálu FNsP FDR pre verejnosť uzavretý.

Prosíme pacientov a ich doprovod pri vstupe a parkovaní v areáli o rešpektovanie pokynov strážnej služby.

Do areálu majú okrem zamestnancov povolený vstup len vozidlá:

 • Vstupujúce jednorazovo (privážajúce osoby ZP, ZTP a imobilných pacientov)
 • Sanitné vozidlá
 • Zásobovania
 • Inštitúcií a MZ SR
 • PZ SR a Požiarnej ochrany
 • Rýchlej záchrannej služby


Vozidlá vstupujú hlavným vchodom (smer od centra mesta) a parkujú na vyhradených parkovacích miestach.
Vstup do areálu reguluje strážna služba pri hlavnom vchode.
Pravidlá vstupu a parkovania sú upravené internou smernicou S-T-71
Dopravný a parkovací systém FNsP FDR.

PLÁN PARKOVANIA

Vozidlá vstupujúce jednorazovo (privážajúce osoby ZP, ZŤP a imobilných)

 • Vstupujú do areálu hlavným vchodom.
 • Závoru otvára strážna služba.
 • Oprávnenie na vstup sú vodiči povinní preukázať (preukaz ZP, ZŤP, imobilný pacient).
 • Vodič vozidla privážajúce osoby ZP, ZŤP a imobilné, po preukázaní
 • tejto skutočnosti dostane pri vstupe žetón s číslom vyhradeného parkovacieho miesta.
 • Vodič vyloží pacienta na parkovacom mieste č. 189. Tu sa zdrží iba na dobu nevyhnutnú na vyloženie alebo naloženie pacienta.
 • Vodič vozidlo zaparkuje na vyhradenom parkovacom mieste s číslom 23, 25, 27, 28, 29, 31, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 163, 166, 168,
 • 71 podľa čísla na žetóne, ktorý dostal pri vstupe do areálu.
 • V prípade, že tieto miesta sú obsadené, musí vodič tohto vozidla po vyložení pacienta areál opustiť.
 • Pri odchode z areálu vodič vhodí žetón do zbernej nádoby závory, čím sa závora otvorí.
 • Žetón slúži na otvorenie výstupnej závory z areálu.
 • Žetón pri výstupe zostáva v zbernom zariadení závory.

Vozidlo privážajúce ZP, ZŤP a imobilného pacienta môže zostať parkovať vo vnútri areálu len v prípade voľných vyhradených miest. Ak sú miesta zaplnené, vozidlo musí po vyložení pacienta areál opustiť. 


Sanitné vozidlá

 • Sanitné vozidlá vstupujú do areálu hlavným vchodom.
 • Závoru otvára strážna služba.
 • Vodiči sanitných vozidiel iných zdravotníckych zariadení privážajúci na ošetrenie
 • pacienta dostanú pri vstupe žetón s číslom VPM.
 • Vodič sanitného vozidla vyloží pacienta na parkovacom mieste č. 189. Tu sa zdrží iba na dobu nevyhnutnú na vyloženie alebo naloženie pacienta.
 • Vodič musí sanitku zaparkovať na VPM číslo 1 – 21.
 • V prípade, že tieto miesta sú obsadené, musí vodič tohto vozidla po vyložení pacienta areál opustiť.
 • Pri odchode z areálu vodič vhodí žetón do zbernej nádoby závory, čím sa závora otvorí.
 • Žetón slúži na otvorenie výstupnej závory z areálu.
 • Žetón pri výstupe zostáva v zbernom zariadení závory.


Vozidlá zásobovania

 • Vozidlá zásobovania vstupujú do areálu hlavným vchodom.
 • Závoru otvára strážna služba.
 • Oprávnenie na vstup je povinný vodič preukázať (napr. objednávka, dodací list, faktúra vystavené na objednávateľa FNsP FDR alebo nájomcu).
 • Vodiči vozidiel zásobovania dostanú pri vstupe žetón s číslom VPM 01 a 02 – pre OLVaS (kuchyňa), pre Verejnú lekáreň 03 a 04 a ostatní doručovatelia 195 a 196. Vykladanie tovaru je možné súbežne len dvom zásobovacím
 • autám pre kuchyňu a dvom pre lekáreň.
 • Ďalším zásobovacím vozidlám bude umožnený vstup do areálu len, po opustení miesta predchádzajúcim dodávateľom.
 • Pri odchode z areálu vodič vhodí žetón do zbernej nádoby závory, čím sa závora otvorí.
 • Žetón zároveň slúži na otvorenie výstupnej závory z areálu.
 • Žetón pri výstupe zostáva v zbernom zariadení závory.