logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Súčasťou FNsP F.D.R. B. Bystrica sú aj špecializované pracoviská určené na  centralizované  poskytovanie  špecializovaných  zdravotných  výkonov  pri  chorobách  a patologických stavoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú zriedkavo a ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje ministerstvo zdravotníctva; takéto pracovisko sa označuje ako Odborné centrum.